Under the Crescent Moon | Chinese – COMING SOON!

$12.00

Out of stock

Categories: ,

Description

“在一個銀色的新月之下,在漆黑的藍黑色天空之下,在我的背上,在綠色的地方看著流星……” 因此,由B.W.撰寫的詩“新月之下”開始。 Van Alstyne,“亨利P.扭曲的甜蜜冒險”一書的作者,並由M.Sidney Atkins精美地演繹。 一本0-5歲的書。

Zài yīgè yínsè de xīn yuè zhī xià, zài qīhēi de lán hēisè tiānkōng zhī xià, zài wǒ de bèi shàng, zài lǜsè dì dìfāng kànzhe liúxīng……

Additional information

Weight 6.4 oz